top of page

GDPR - Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v súlade s ustanovením článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov (ďalej len „súhlas“).

 

Ako zákonný zástupca dotknutej osoby týmto vyhlásením udeľujem slobodne a vážne svoj dobrovoľný, informovaný a výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov:

 

  •  môjho dieťaťa v rozsahu: meno a priezvisko, obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy,

  •  

  •  mojej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy,

 

neziskovou organizáciou Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o., so sídlom: Rázusova 13, Košice, 04001, Slovesnko (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktoré môže Prevádzkovateľ spracúvať za účelom prezentácie a propagácie Prevádzkovateľa a jeho činnosti, a to najmä prostredníctvom internetových stránok www.kidcham.com  a sociálnych sietí ako aj organizačné zabezpečenie ním organizovaných udalostí.

 

Doba trvania spracovania a uchovávania osobných údajov, je stanovená po celú dobu existencie Prevádzkovateľa, za súčasného trvania účelu spracúvania osobných údajov, ktorým je aj prezentácia a propagácia Prevádzkovateľa.

 

Podmienky spracúvania osobných údajov

Tento súhlas udeľujem v súlade s ustanovením článku 7 GDPR a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  predpisov a beriem na vedomie, že súhlas platí až do jeho prípadného odvolania, po celú dobu trvania účelu spracúvania údajov, na ktorý bol súhlas udelený.

 

Po uplynutí doby súhlasu nebudú osobné údaje predmetom ďalšieho spracúvania.

 

Vyhlasujem, že v súlade s ustanoveniami článku 12 GDPR mi Prevádzkovateľ v transparentnej a zrozumiteľnej  forme, formuloval jasne a jednoducho informácie uvedené v ustanoveniach čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia  podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. 

 

Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve:

požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR,

na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a 18 GDPR,

namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ustanovenia čl. 21 GDPR,

namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR,

na prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia čl. 20 GDPR,

podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak som priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu, že v prípade nárokovania práv týkajúcich sa Dotknutej osoby, je kontaktnou osobou: Pille Isabella Vojčik, tel. číslo: +421 917 977 434, e-mail: pille@vojcik.eu . Zodpovednou osobou je Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V.

 

Beriem na vedomie, že Prevádzkovateľ je v súlade s ustanovením čl. 34 GDPR, povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mi porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre moje práva.

 

Záverom vyhlasujem, že Prevádzkovateľ mi poskytol informáciu o práve svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať podľa ustanovenia čl. 7 bod 3 GDPR.

 

Súčasne vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami, za účelom ktorých  bol tento súhlas vydaný aj so spôsobom spracovania mojich osobných údajov.

bottom of page