top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pravidlá účasti na Udalostiach organizovaných neziskovou organizáciou

KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o. a inej participácii na jej činnosti​

Základné ustanovenia

Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o., (ďalej len “Organizátor”) je nezisková organizácia určená na pomoc deťom prepojiť akademické vzdelávanie s finančným vzdelávaním.

 

Organizátor vytvára vedecké workshopy a detské obchodné veľtrhy, ktoré slúžia ako priestor pre získanie praktických skúseností a učenie sa počas skúšania rôznych podnikateľských nápadov v hravom prostredí (ďalej len „Udalosť“).

 

Organizátor pri výučbe využíva videozáznamy, ktorými zaznamenáva potrebné aktivity a následne jeho know-how prináša každému zainteresovanému dieťaťu a jeho zákonnému zástupcovi, príp. inej zodpovednej osobe. Organizátor rovnako publikuje materiály, ktoré pomáhajú deťom orientovať sa v oblasti podnikania, nehnuteľností a s tým súvisiacej dokumentácie.

 

Poslaním Organizátora je vytvárať pozitívny zážitok, pozitívnu spomienku - ktorá povzbudzuje deti a dáva im nádej do budúcich snáh vo finančnom svete. Keďže je jeho prístup zameraný na deti, potreby a želania zúčastnených detí sú pre Organizátora najvyššou prioritou. Snaží sa eliminovať prvok strachu zo zlyhania racionalizáciou procesu a rozširovaním skúseností a poznatkov.

 

Cieľom Organizátora je pomôcť deťom tvorivým, udržateľným a systematickým spôsobom prepojiť akademické vzdelávanie s finančným vzdelávaním. Pri správnom vzdelaní a praktickej príprave je pravdepodobnejšie, že dieťa naplní svoj plný potenciál a urobí presne to, čo považuje za správne.

 

Ako vyplýva z činnosti, poslania a cieľov Organizátora, ako aj charakteru jeho Udalosti, tie sú organizované pre deti. Maloleté dieťa nie je spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu. Dieťa preto na Udalostiach musí vždy sprevádzať aspoň jeden jeho zákonný zástupca v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Iná osoba môže dieťa na Udalosti sprevádzať iba s predchádzajúcim súhlasom Organizátora.

 

Pre účely týchto Pravidiel účasti na Udalostiach organizovaných Organizátorom a inej participácii na jej činnosti (ďalej len “Pravidlá”) zákonný zástupca a iná osoba, odsúhlasená Organizátorom, sprevádzajúce dieťa na Udalosti budú označovaní ako „Zodpovedná osoba“).

 

Právny vzťah medzi Zodpovednou osobou a Organizátorom vzniká odoslaním riadne vyplnenej prihlášky v podobe elektronického formuláru nachádzajúceho sa na webovom sídle Organizátora a zaplatením poplatku za účasť na Udalosti, ktorého sa má dieťa zúčastniť (ďalej len “Prihláška”).

 

Pred odoslaním Prihlášky je záujemca o jej odoslanie povinný oboznámiť sa s týmito Pravidlami.

 

Doručením riadne vyplnenej Prihlášky Organizátorovi sa tá považuje za záväznú. Poplatok, ani časť poplatku za účasť na Udalosti, ktorého sa má dieťa zúčastniť, uhradený ako súčasť podania Prihlášky, sa nevracia.

 

 

Práva a povinnosti Zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba je povinná:

priviesť dieťa na Udalosť, ktorého sa má dieťa zúčastniť;

sprevádzať dieťa na Udalosti, pokiaľ nie je v oznámení o konkrétnej Udalosti uvedené inak;

po skončení Udalosti si dieťa prevziať v mieste konania Udalosti;

zabezpečiť, aby dieťa počas Udalosti, ktorého sa zúčastní, malo pri sebe kartičku poistenca;

v prípade akýchkoľvek porušení inštrukcií Organizátora zo strany dieťaťa si dieťa po vyzvaní bezodkladne vyzdvihnúť;

uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí dieťa počas Udalosti, ktorého sa zúčastnilo;

uhradiť všetky škody, ktoré vzniknú Organizátorovi v súvislosti s uvedením nepravdivých a/alebo neúplných údajov v Prihláške;

priebežne kontrolovať oznamy zverejnené na webovom sídle Organizátora.

 

 

Zodpovedná osoba je oprávnená:

byť informovaná o prípadných zmenách v programe, čase, mieste konania Udalosti a výške poplatku za účasť na Udalosti.

 

 

Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor je povinný:

poskytnúť Zodpovednej osobe na požiadanie informácie o programe, čase a mieste konania Udalosti;

zverejniť na svojom webovom sídle prípadné zmeny v čase, programe alebo mieste konania Udalosti.

 

Organizátor je oprávnený:

neprijať Prihlášku z dôvodu vyčerpania kapacity Udalosti;

zmeniť program, čas a miesto konania Udalosti;

neprijať dieťa na Udalosť v prípade:

porušenia niektorej, prípadne viacerých alebo všetkých povinností uvedených v Pravidlách,

že dieťa bude v nevyhovujúcom zdravotnom stave;

vrátiť dieťa z Udalosti rodičovi na náklady rodiča v prípade:

porušenia niektorej, prípadne viacerých alebo všetkých povinností uvedených v tejto prihlášky,

že dieťa bude v nevyhovujúcom zdravotnom stave,

predčasne ukončiť účasť dieťaťa na Udalosti, a to v prípade vážnych priestupkov (fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a omamných látok, nedodržiavanie pokynov organizátora, odmietnutie účasti na stanovenom programe, krádeže a podobne);

zrušiť Udalosť z dôvodu vyššej moci, politických udalostí, extrémnych podnebných javov, karantény, zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod.

 

 

Spracúvanie osobných údajov

Organizátor je prevádzkovateľom všetkých informačných systémov, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb:

detí a ich Zodpovedných osôb;

zmluvných partnerov a dodávateľov,

ktoré spracúva v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Organizátor postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s právnou úpravou Európskej únie, pričom v maximálnej miere dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré spracúva.

 

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Organizátora. Bez spracúvania osobných údajov by dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a plniť si povinnosti obsiahnuté v osobitných právnych predpisoch.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje Organizátorovi spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov. K spracúvaniu osobných údajov dochádza najmä na základe právneho predpisu (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe právneho predpisu znamená, že Organizátor môže spracúvať osobné údaje pre účely výkonu svojej činnosti a splnenia svojich povinností aj bez súhlasu dotknutej osoby. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na jeho činnosť.

 

Ak neexistuje právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, Organizátor bude spracúvať jej osobné údaje len na základe ňou udeleného súhlasu.

 

Osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzku Organizátora voči dotknutým osobám, na poskytovanie jeho služieb alebo plnenie povinností podľa osobitných právnych predpisov. Pri výbere týchto partnerov Organizátor vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

 

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Organizátora, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon jeho činnosti;

obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Organizátora;

obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Organizátora v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva;

registračné autority pri výkone činnosti Organizátora;

orgány verejnej správy, v prípadoch keď Organizátorovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

Organizátor spracúva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

 

Dotknutá osoba má voči Organizátorovi právo:

požadovať prístup k svojim osobným údajom;

na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;

na prenosnosť svojich osobných údajov;

podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

 

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou jej osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: [X] alebo priamo na adresu sídla Organizátora.

 

Organizátor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 827 410, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 22270/V, kontaktné údaje - email: privacy@vojcik.eu.

 

 

Zodpovednosť a spoločné ustanovenia

Organizátor nezodpovedá za vreckové, osobné veci, cennosti dieťaťa alebo straty iných vecí.

 

Zodpovedné osoby vyhlasujú, že všetky tovary a produkty, ktoré budú ich deti ponúkať na Udalosti, spĺňajú všetky potrebné hygienické normy platné na území Slovenskej republiky.

 

Účastníci Udalosti týmto berú na vedomie, že konzumácia alebo používanie tovarov a produktov ponúkaných na Udalostiach je na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú konzumáciou alebo používaním tovaru alebo produktu nespĺňajúceho potrebné hygienické normy.

 

Zodpovedná osoba vyhlasuje, že je na prihlásenie dieťaťa na Udalosť oprávnený, podrobne sa oboznámil s obsahom Udalosti, zneniu prihlášky na Udalosť porozumel a na znak súhlasu so všetkými podmienkami uvedenými v Prihláške a Pravidlách ju odosiela.

 

Zodpovedná osoba vyhlasuje, že:

dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva, ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast jeho dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad);

dieťa má osvojené základné hygienické návyky;

dieťa neprekonalo v poslednom období infekčnú chorobu;

dieťa, ani osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, neprišli v priebehu ostatného mesiaca pred Udalosťou do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a iné).

 

V prípade nepravdivého vyhlásenia podľa týchto Pravidiel sa Zodpovedná osoba dopúšťa priestupku podľa ustanovenia § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zodpovedná osoba berie na vedomie, že po zistení nepravdivosti niektorého z ním uvedených údajov bude dieťa vylúčené z Udalosti a na jej náklady vydané Zodpovednej osobe bez nároku na vrátenie akejkoľvek finančnej čiastky.

 

Zodpovedná osoba sa zaväzuje bezodkladne nahradiť Organizátorovi akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne Organizátorovi v súvislosti s uvedením nepravdivého vyhlásenia v Prihláške, alebo iným porušením Pravidiel.

 

Zodpovedná osoba týmto potvrdzuje, že ňou prihlásené dieťa je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve a môže sa zúčastniť Udalosti, najmä že zdravotný stav dieťaťa si nevyžaduje žiadne obmedzenia, alebo úkony zo strany Organizátora.

 

Učebné materiály zverejnené na webovom sídle Organizátora alebo prezentované na Udalosti:

majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter, ktorý nemá záväzný charakter a je určený len na ilustratívne vysvetlenie princípov a povahy ekonomických pravidiel, finančných produktov a ich použitia; a zároveň

nie sú odborným poradenstvom poskytovaným odborníkom ku konkrétnej situácii na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

 

Organizátor preto nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú konaním, resp. nekonaním na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek učebného materiálu zverejneného na webovom sídle Organizátora alebo prezentovaným na Udalosti.

 

 

Záverečné ustanovenia

Právny vzťah medzi Organizátorom a účastníkmi Udalosti (deťmi a Zodpovednými osobami) sa v celom rozsahu spravuje týmito Pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Ak bude niektoré ustanovenie Pravidiel neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú v platnosti a účinnosti.

 

Okrem Prihlášky je potrebné akékoľvek písomnosti a iné zásielky, ktoré bude Zodpovedná osoba doručovať Organizátorovi, doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti na adresu sídla Organizátora alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: Rázusova 13, Košice, 04001, Slovensko.

 

Zodpovedná osoba odoslaním Prihlášky vyhlasuje, že sa oboznámila s týmito Pravidlami, že  im rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.

 

Organizátor má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Pravidlá. Zmenené Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovom sídle Organizátora.

 

Obchodné podmienky boli vypracované Organizátorom a sú platné a účinné od 02.12.2019.

bottom of page